eko taksa 2022 prijava

Prijava za eko taksu 2024 bez elektronskog sertifikata
Cena usluge prijave je 1.500 rsd.

Ko podleže plaćanju eko takse?

Sva pravna lica, preduzetnici i udruženja.

Rok za podnošenje prijave:

Rok za podnošenje prijave je 31.07. za svaku godinu za koju se podnosi prijava.

Savet:

Bolje je blagovremeno izmiriti obaveze nego posle platiti kaznu.

Ako ne pre, obaveza vas može dočekati kada budete zatvarali agenciju ili kada budete hteli agenciju da preregistrujete u DOO

eko taksa 2021 prijava
Eko taksa 2021 prijava

Plaćanje eko takse je propisano  UREDBOM O KRITERIJUMIMA ZA ODREĐIVANJE AKTIVNOSTI KOJE UTIČU NA ŽIVOTNU SREDINU PREMA STEPENU NEGATIVNOG UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU KOJI NASTAJE OBAVLJANJEM AKTIVNOSTI, IZNOSIMA NAKNADA  (“Sl. glasnik RS”, br. 86/2019 i 89/2019)

Podnošenje prijave na OBRASCU 1 obavezno je za sve  pravna lica, preduzetnike i udruženja. Ova Uredba počela je sa primenom od 07.12.2019. Rok za podnošenje prijave je 31.07. za svaku godinu za koju se podnosi prijava.

Visina eko takse zavisi od :

-pretežne delatnosti i

-da li je privredni subjekat veliko, srednje, malo ili mikro pravno lice ili preduzetnik.

Na osnovu ova dva parametra, određuje se godišnja eko taksa za preduzetnike. 

Kriterijum za određivanje aktivnosti koje imaju negativan uticaj na životnu sredinu je pretežna delatnost:

-ona koja je registrovana u APR ili

-ona čijim je obavljanjem pravno lice ili preduzetnik ostvario najviše prihoda u prethodnoj godini

U Prilogu Uredbe je dat pregled delatnosti prema   uticaju na životnu sredinu ( veliki, srednji ili mali uticaj)

Eko taksa na godišnjem nivou iznosi:

 VELIKI NEGATIVNI UTICAJ NA ŽIVOTNU SREDINUSREDNJI NEGATIVNI UTICAJ NA ŽIVOTNU SREDINUMALI NEGATIVNI UTICAJ NA ŽIVOTNU SREDINU
Veliko pavno lice  2.000.000,001.000.000,00500.000,00
Srednje pravno lice500.000,00250.000,00125.000,00
Malo pravno lice200.000,00100.000,0050.000,00
Mikro pravno lice i preduzetnici20.000,0010.000,005.000,00

Iznos takse ne može biti veči od 0,4% prihoda ostvarenih u prethodnoj godini.

Sva rešenje o visini obaveze za eko taksu i instrukcije za plaćanje, Lokalna poreska administracija (LPA) dostavlja poštom bez obzira da li je prijava podneta elektronski ili u pisanoj formi. Rok za uplatu dospelih obaveza je 15 dana po prijemu rešenja. Mesečne rate zaduženja se mogu videti na portalu LPA.

Iznos eko takse određen je na godišnjem nivou. Plaća se u 12 mesečnih rata. Taksa se  ne plaća za vreme privremenog prekida obavljanja delatnosti  objavljenog u APRu po podnetoj prijavi za eko taksu.

Rok za plaćanje akontacija je do 15. u mesecu za prethodni mesec. Akontacije nastavljaju  da teku i u narednoj godini, dok se ne uruči novo rešenje. Račun i poziv na broj se ne menjaju. Za plaćanje eko takse šifra plaćanja je 153 za gotovinske uplate, odnosno 253 za uplate sa računa.

Obvеznici naknadе za zaštitu i unaprеđivanjе životnе srеdinе u skladu sa Zakonom o naknadama za korišćеnjе javnih dobara član 138., dužni su da Gradskoj porеskoj upravi prijavu podnеsu i u slučaju promеnе podataka koji su od uticaja na utvrđivanjе naknadе, u roku od 15 dana od dana nastanka promеnе.

Prijavе sе mogu podnеti еlеktronski, putеm LPA aplikacijе (ukoliko sе posеdujе еlеktronski sеrtifikat) ili u papirnom obliku organu jedinice lokalne samouprave.

Osim elektronskog potpisa, kao i čitača kartice za potpis potrebno je da instalirate softver za čitanje kartice i komponente za elektronsko potpisivanje.

Obvеznici naknadе za zaštitu i unaprеđivanjе životnе srеdinе da nе podnosе prijavu sa podacima od značaja za utvrđivanjе naknadе za tеkuću godinu ukoliko jе pravno licе/prеduzеtnik osnovan u istoj.

Naknadu utvrđuje organ jedinice lokalne samouprave rešenjem za kalendarsku godinu i ona se plaća u jednakim mesečnim ratama do 15. u mesecu za prethodni mesec.

Savet:

Bolje je blagovremeno izmiriti obaveze nego posle platiti kaznu.

Ako ne pre, obaveza vas može dočekati kada budete zatvarali agenciju ili kada budete hteli agenciju da preregistrujete u DOO

Napomena:

Ako ste APRu prijavili privremeni prekid, ne morate da plaćate cele godine