Prijava za eko taksu 2021

Prijava za eko taksu 2021

Plaćanje eko takse je propisano  UREDBOM O KRITERIJUMIMA ZA ODREĐIVANJE AKTIVNOSTI KOJE UTIČU NA ŽIVOTNU SREDINU PREMA STEPENU NEGATIVNOG UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU KOJI NASTAJE OBAVLJANJEM AKTIVNOSTI, IZNOSIMA NAKNADA  (“Sl. glasnik RS”, br. 86/2019 i 89/2019)

Podnošenje prijave na OBRASCU 1 obavezno je za sve  pravna lica, preduzetnike i udruženja. Ova Uredba počela je sa primenom od 07.12.2019. Rok za podnošenje prijave je 31.07. za svaku godinu za koju se podnosi prijava.

Visina eko takse zavisi od :

-pretežne delatnosti i

-da li je privredni subjekat veliko, srednje, malo ili mikro pravno lice ili preduzetnik.

Na osnovu ova dva parametra, određuje se godišnja eko taksa

Kriterijum za određivanje aktivnosti koje imaju negativan uticaj na životnu sredinu je pretežna delatnost:

-ona koja je registrovana u APR ili

-ona čijim je obavljanjem pravno lice ili preduzetnik ostvario najviše prihoda u prethodnoj godini

U Prilogu Uredbe je dat pregled delatnosti prema   uticaju na životnu sredinu ( veliki, srednji ili mali uticaj)

Eko taksa na godišnjem nivou iznosi:

 Veliki negativni uticaj na životnu sredinuSrednji negativni uticaj na životnu sredinuMali negativni uticaj na životnu sredinu
Veliko pavno lice  2.000.000,001.000.000,00500.000,00
Srednje pravno lice500.000,00250.000,00125.000,00
Malo pravno lice200.000,00100.000,0050.000,00
Mikro pravno lice i preduzetnici20.000,0010.000,005.000,00

Iznos takse ne može biti veči od 0,4% prihoda ostvarenih u prethodnoj godini.

Sva rešenje o visini obaveze za eko taksu i instrukcije za plaćanje, Lokalna poreska administracija (LPA) dostavlja poštom bez obzira da li je prijava podneta elektronski ili u pisanoj formi. Rok za uplatu dospelih obaveza je 15 dana po prijemu rešenja. Mesečne rate zaduženja se mogu videti na portalu LPA.

Iznos eko takse određen je na godišnjem nivou. Plaća se u 12 mesečnih rata. Taksa se  ne plaća za vreme privremenog prekida obavljanja delatnosti  objavljenog u APRu po podnetoj prijavi za eko taksu.

Rok za plaćanje akontacija je do 15. u mesecu za prethodni mesec. Akontacije nastavljaju  da teku i u narednoj godini, dok se ne uruči novo rešenje. Račun i poziv na broj se ne menjaju. Za plaćanje eko takse šifra plaćanja je 153 za gotovinske uplate, odnosno 253 za uplate sa računa.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.